Algemene vrijwaring van aansprakelijkheid voor een pokersessie

By Editor

Titel 1 - Burgerlijke aansprakelijkheid 11 Titel 1.1 - Algemene bepalingen 11 Hoofdstuk 1 Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 1. waarborgen Rechtsbijstand en Rechtsbijstand Plus in het kader van een gescheiden beheer conform de

Artikel 10 van deze modelovereenkomst bevat een bepaling over de verdeling van de aansprakelijkheid. Deze bepaling van de modelovereenkomst is in grote mate een herhaling van het bepaalde in artikel 82 van de AVG. Daarnaast bepaalt artikel 10 dat indien de verwerkingsverantwoordelijke een bestuurlijke boete van de AP ontvangt voor een niet door Zoals zijzelf ook opmerkt, is het echter niet ongebruikelijk (en toelaatbaar) dat in algemene voorwaarden de aansprakelijkheid voor dergelijk nadeel wordt uitgesloten. Die uitsluiting staat onder de hiervoor onder 5.4 en 5.5 geschetste omstandigheden niet aan een beroep op artikel 11.6 AV in de weg. Een garantie houdt in dat de garantiegever instaat voor bijvoorbeeld het bereiken van een bepaald resultaat of voor een bepaalde eigenschap van een product. De te verstrekken garantie kan iedere gewenste inhoud hebben, zolang de garantie de verplichtingen (tot herstel, vervanging van het product e.d.) van de verkoper maar uitbreidt en niet beperkt. Aansprakelijkheid voor opstallen. Een eigenaar van een woonhuis kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor schade die door dat woonhuis ontstaat. De voorbijganger die dan bij storm een dakpan op zijn hoofd krijgt kan bijvoorbeeld de eigenaar van het huis aanspreken voor schadevergoeding. Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft dezelfde aansprakelijkheidsregeling ingevoerd voor de bestuurders van alle vennootschaps- en verenigingsvormen, dus ook voor vzw”s.Op die bestuurdersaansprakelijkheid zit voortaan wel een beperking, die zowel intern als ten aanzien van derden speelt.Vanaf de inwerkingtreding van …

Als een bestuurder zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld en hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de bestuurder jegens de organisatie op grond van artikel 2:9 BW (externe link) aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van dit verwijtbare onbehoorlijke bestuur. Van een ernstig verwijt is bijvoorbeeld sprake als een

Apr 15, 2014 · Detachering en aansprakelijkheid voor belastingschulden. Detacheren lijkt efficiënt, maar kan een enorme kostenpost betekenen. Wie zijn zaken niet goed afdekt, draait op voor de achterstallige belasting- en premieschulden van de detacheerder. Een accountant is aansprakelijk als hij niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mocht worden verwacht. Is er sprake van een beroepsfout, dan rijst de vraag ten opzichte van wie de accountant aansprakelijk is. Soms proberen aandeelhouders (of andere belanghebbenden) van een vennootschap die de accountant opdracht heeft gegeven verhaal te halen Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak en vof. Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houdt u uw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk hierbij aan een bv of nv. Maak gebruik van algemene voorwaarden

Volgens de Commissie heeft de gemeente Etten-Leur niet gehandeld in overeenstemming met Voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit, welk voorschrift de aanbestedende dienst verplicht tot het uitvoeren van een eigen beoordeling met het oog op de beantwoording van de vraag welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is in het concreet voorliggende …

Aansprakelijkheid is een kenmerk van een polis waarbij de eigenaar van de polis dekking krijgt tegen claims die anderen zouden kunnen indienen vanwege een ongeval of letsel. Als iemand bijvoorbeeld struikelt en voor uw winkel valt, wat een gebied is dat deel uitmaakt van uw eigendom, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor het ongeluk en moet Dit kan een reden zijn om te kiezen voor een bv en niet voor een eenmanszaak; afspraken te maken in contracten en algemene voorwaarden. Hiermee kun je bepaalde aansprakelijkheden uitsluiten. Let er wel op dat je aansprakelijkheid in de wet niet altijd opzij kunt schuiven in een contract of algemene voorwaarden. Het afsluiten van een exoneratiebeding voor het uitsluiten van aansprakelijkheid moet correct gebeuren en ook de inhoud van het exoneratiebeding moet juist zijn. Worden er fouten gemaakt in een van deze twee stappen, dan is het beding niet (of niet geheel) geldig, waardoor de aansprakelijkheid alsnog niet wordt uitgesloten.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Kleding Het dragen van een geel of oranje hesje is verplicht.

Door de Wet van 19 februari 1990 (BS 24 maart 1990) werd art. 1798 BW in die zin gewijzigd dat aan de onderaannemer een rechtstreeks vorderingsrecht werd toegekend tegen de opdrachtgever voor de betaling van werken die bij aanneming zijn uitgevoerd. Door dezelfde Wet werd tevens een voorrecht toegekend aan de onderaannemer (art. 20, 12e Hyp. W.).

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak en vof. Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houdt u uw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk hierbij aan een bv of nv. Maak gebruik van algemene voorwaarden

De vrijwaring voor verborgen gebreken is geenszins een statisch gegeven. Integendeel, de figuur van de vrijwaring voor verborgen gebreken is in de loop der jaren aan heel wat evolutie onderhevig geweest.1 De omvangrijke huidige literatuur illustreert bovendien dat de figuur tot op heden een prominente plaats bekleedt in het Belgische rechtsverkeer. Volgens de Commissie heeft de gemeente Etten-Leur niet gehandeld in overeenstemming met Voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit, welk voorschrift de aanbestedende dienst verplicht tot het uitvoeren van een eigen beoordeling met het oog op de beantwoording van de vraag welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is in het concreet voorliggende …